Darmowa dostawa od 250 zł| Szybka dostawa 1-3 dni robocze| Odroczone płatności Paypo

Wyszukiwarka
Strona główna Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „WWW.AGIOMILANO.COM’’

Definicje:

1. Sprzedający – AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres:Wielickiej 36C/91, 02-657 Warszawa, tel/fax.: 22 521 52 73, e-mail: sklep@agioltd.com, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000331555, REGON 141900409, NIP 5213530641, o kapitale zakładowym 5.000 zł, nr rachunku bankowego 14 1050 1025 1000 0023 4171 4570 .

2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument w rozumienie art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U. Nr. 16 poz. 93 z późn.zm.).

3. Sklep Internetowy lub Sklep internetowy Agio Milano lub Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.agiomilano.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

4. Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

5. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać w Sklepie zakupu Towarów.

6. Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nieposiadający konta użytkownika, może dokonać w Sklepie zakupu Towarów.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Agio Milano prowadzony jest przez Sprzedającego.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego .

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. Do korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies):

a) Mozilla Firefox od wersji 45.0.2,

b) Internet Explorer od wersji 10.0;

c) Opera w wersji 12.0 i 36,

d) Google Chrome od wersji 49

5. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi: Konto i Formularz Rejestracji, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

6. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Załóż konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U. Nr. 16 poz. 93 z późn.zm.) niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

7. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Zamów z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa firmy/ imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Towar/y, ilość Towar/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U. Nr. 16 poz. 93 z późn.zm.) niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

8. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego „checkboxa” w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.

9. Korzystanie z usług elektronicznych przez Klienta jest nieodpłatne.

10. Usługi Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.

11. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

12. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest poprawne wypełnienie formularza przez Klienta, a także wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego.

II. Korzystanie z usług Sklepu Internetowego

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Przy każdym oferowanym Towarze podana jest dostępność w magazynie. W przypadku braku dostępności Towaru w magazynie Klient zostanie niezwłocznie, lecz w okresie nie dłuższym niż dwa dni robocze, poinformowany o niemożności realizacji zamówienia. Klient będzie miał również możliwość zmiany zamówienia na Towar dostępny. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane, a zapłata za towar nastąpi przelewem, zwrot należności na rzecz kupującego odbędzie się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

III. Rejestracja i warunki składania Zamówień

1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, znajdującego się na stronie Sklepu.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane w dni powszednie do godziny 13.00.

3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie złożenia Zamówienia na Towar przez wybór przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, następnie potwierdzenie złożenia Zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do realizacji Zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

4. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

5. Zamieszczenie zdjęć Towarów na stronie internetowej Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

IV. Dokonywanie płatności. Ceny.

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a) podawane są w złotych polskich i euro,

b) są cenami brutto, zawierają podatek VAT,

c) nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane oddzielnie.

2. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

a) gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedający powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem);

b) tradycyjnym przelewem bankowym lub przez płatności Przelewy24 przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty przelewem tradycyjnym, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 5 dni od złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia. W przypadku wyboru sposobu płatności Przelewy24, brak otrzymania płatności rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 2 dni od złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia.

Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

Właściciel rachunku: AGIO Sp. z o.o.

ING Bank Śląski SA
Numer rachunku: 14 105010251000002341714570

c) elektronicznym przelewem bankowym – dokonywanie płatności za pośrednictwem firmy PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań, która jest operatorem płatności Przelewy24 oraz Partnerem rozliczeniowym Sprzedawcy. Po wyborze tej opcji płatności po złożeniu zamówienia, kupujący jest przekierowany do zewnętrznego systemu Przelewy24 i postępuje zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

V. Realizacja zamówień.

1. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem Zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie oraz inne wymagane prawem informacje.

2. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

3. Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze i jest zależny między innymi od:

a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę. Wysyłka towaru następuje do 3 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty za zamówienie. W przypadku wyboru opcji „za pobraniem” wysyłka towaru następuje do 3 dni roboczych od momentu kiedy Sprzedający otrzyma zamówienie w panelu sklepu internetowego.

4. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy (np. kurier) i sposobu płatności wybranego przez Klienta (np. za pobraniem).

5. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

6. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży, to jest:

a) paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient żądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia, oraz

b) informacjami, o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta(Dz. U. poz. 827) .

7. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniania wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma – po zalogowaniu – dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym, o którym mowa powyżej.

8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

9. Zaleca się,aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan.

10. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego i płatności „przy odbiorze” w salonie firmowym Agio na ul. Boya Żeleńskiego 2 w Warszawie, Klient ma obowiązek odebrać zamówiony towar nie później niż do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego dostępności zamówienia w salonie. W przypadku braku odbioru zamówionego towaru przez Klienta w podanym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy (dotyczy tylko Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U. Nr. 16 poz. 93 z późn.zm.)

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), w przypadku umów zawartych na odległość, w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem postanowień poniżej) i zwrócić Towar Sprzedającemu.

2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wraz ze zwracanym Towarem, Klient powinien przesłać na adres Sprzedającego, tj. AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wielicka 36C/91, 02-657 WARSZAWA.

3. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru przez przewoźnika. Do zachowania terminu wystarczy, że Klient wyśle oświadczenie przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres podany powyżej, tj: AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. Wielicka 36C/91, 02-657 WARSZAWA.

7. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedający ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedającego zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Do tego typu produktów należą artykuły higieniczne m.in. maseczki higieniczne.

9. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedającego usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

10. Sprzedający zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

VII. Odpowiedzialność za wady Towaru. Reklamacje.

1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U. Nr. 16 poz. 93 z późn.zm.)za wady (prawne i fizyczne) Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym przez Kodeks Cywilny Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn zm. (art. 556 k.c. i dalsze)

2. W przypadku stwierdzenia wad, w tym wady polegającej na niezgodności Towaru z umową (wada fizyczna), Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamowany Towar wraz z pisemnym zgłoszeniem oraz dowodem zakupu w sklepie internetowym należy odesłać do Sprzedającego, tj. AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wielicka 36C/91, 02-657 WARSZAWA. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem kupującego towar posiada, żądania wobec sprzedającego oraz, jeżeli jest to możliwe- udokumentować rzeczową wadę.

3. Sprzedający zobowiązuje się pisemnie ustosunkować do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o reklamacji przez Klienta. Jeżeli sprzedający nie udzielił odpowiedzi w ww terminie, uważa się, że uznał reklamację.

4. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną- zobowiązuje się do naprawy lub wymiany reklamowanego towaru w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Koszty wymiany, koszty naprawy oraz koszty przesyłki związanej z reklamacją ponosi Sprzedający.

5. Sprzedający informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

VIII. Dane osobowe

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych [w1] zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Wielicka 36C/91, 02-657 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331555 ; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.; NIP: 5213530641; REGON: 141900409; adres poczty elektronicznej: sklep@agioltd.com

2. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celach:

(1) sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

(2) marketingu bezpośredniego – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

(3) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

(4) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344),

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sprzedającym.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

5. Odbiorcami danych osobowych będą:

(1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sprzedającego w celu obsługi stron www. oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Sprzedajacego,

(2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej polityce prywatności.

IX. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w następujący sposób:

a) pocztą pod adresem: Agio Sp. z o.o. ul. Wielicka 36C/91 02-657 Warszawa

b) telefonicznie pod numerem telefonu: 508 922 705

c) za pośrednictwem e-mail: sklep@agioltd.com

X. Postanowienia końcowe

1. Klient może zrezygnować z zamówienia.

2. Klient ma możliwość anulowania zamówienia poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: 508 922 705 lub mailowy: sklep@agioltd.com

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania (poprzez pobranie przed zawarciem umowy). Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed taką zmianą, zamówienie jest wówczas realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

5. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Załączniki:
Załącznik 1. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy/wymiany

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy lub wymienić towar w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy/wymiany towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy/wymiany towaru, muszą Państwo poinformować Sklep Internetowy Agio Milano o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez pismo wysłane pocztą na adres: AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wielicka 36C/91, 02-657 Warszawa.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy/wymiany towaru, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres mailowy sklep@agioltd.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy/wymiany towaru, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy/wymiany towaru

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa zwracany towar. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.

Opłatą za wysyłkę zwracanych produktów obciążony jest klient za wyjątkiem sytuacji, w której błąd leżał po stronie Sprzedawcy. W sytuacji, w której błąd leżał po stronie Sprzedawcy, prosimy o wcześniejszy kontakt na adres: sklep@agioltd.com

Wymiana produktów może nastąpić w terminie 14 dni od daty otrzymania przez klienta zamówienia. Opłatą za wysyłkę wymienianych produktów obciążony jest klient za wyjątkiem sytuacji, w której błąd leży po stronie Sprzedawcy. Sprzedający zobowiązuje się wymienić towar nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru od klienta. Sprzedający ponosi koszty wysyłki wymienianego towaru do klienta.

Załącznik 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie,

adres: ul. Wielicka 36C/91, 02-657 Warszawa, tel/fax.: 508 922 705, e-mail: sklep@agioltd.com

– Ja ………………………………………………………………………………………………………….niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………………………

-Numer zamówienia

– Data odbioru………………………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………..

– Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………..

-Numer konta bankowego

………………………………………………………………………………………..

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data ………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić

Gotowy formularz do pobrania:

formularz zwrotu/wymiany/reklamacji

 

REGULAMIN KONKURSÓW

1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywają się konkursy na profilu Agio Milano na portalach społecznościowych Facebook i/lub Instagram zwane dalej „Konkursami”. Przedmiotem Konkursów jest wyłonienie zwycięzcy – autora najlepszego zdjęcia lub komentarza umieszczonego w opisie postu o tematyce wydarzenia w związku z którym odbywa się konkurs. Konkurs odbywa się na profilu Agio Milano na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: www.facebook.com/pg/AgioMilano i/lub na portalu społecznościowym Instagram pod nazwą @agio.milano
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram.

2. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

3. Organizatorem Konkursu jest Agio sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wielicka 36C/91

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które wyślą bądź zamieszczą w wyznaczonym miejscu post, zdjęcie, komentarz lub inne formy zgłoszeń udziału w Konkursie o charakterystyce spełniającej wymogi Konkursu i zawartej w poście/plakacie konkursowym.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.

3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora.

2. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych odpowiedzi konkursowych. W zależności od rodzaju konkursu, wybór zwycięzcy może odbyć się także drogą losową. Nie ma możliwości podważenia obiektywności wyboru najlepszych prac konkursowych, gdyż wybór będzie zupełnie subiektywny i informujemy o tym otwarcie.

3. Aby przystąpić do Konkursu należy: zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz przygotować w wyznaczonym terminie pracę konkursową zgodną z podaną tematyką konkursową.

4. Zgłoszona do Konkursu praca nie może zawierać linków, zwrotów, obrazów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty lub zdjęcia zawierające ww. zostaną usunięte z Konkursu.

5. W Konkursie nagradzane są najciekawsze i najbardziej pomysłowe prace.

6. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

7. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook i/lub Instagram oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w Konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.

8. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w terminie i miejscu określonym w opisie postu konkursowego.

9. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi facebook lub Instagram) zostaną opublikowane w serwisie facebook/Instagram w osobnym poście na profilu marki przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

10. Laureaci Konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród drogą pocztową lub mailową (w przypadku voucherów elektronicznych). Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator, bądź otrzymają informacje dotyczące osobistego odebrania nagrody.

11. Uczestnicy konkursu zgadzają się na udostępnienie pracy konkursowej w mediach społecznościowych marki Agio Milano i wykorzystanie jej w celach reklamowych.

NAGRODY

1. Nagrody w konkursie są szczegółowo opisane w danym poście konkursowym.

2. Gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760 zł, to według ogólnej zasady od nagród w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). W tej sytuacji organizator pobiera podatek od całej wygranej – a nie tylko od nadwyżki.

3. Jeśli nagrodą jest BON prezentowy, jego wartość nie może przekraczać wartości zamówienia.

4. Nagrody do zwycięzców zostaną wysłane w ciągu 14 dni roboczych od daty opublikowania listy laureatów.

5. Nagrody wysłane zostaną przez firmę kurierską wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku elektronicznych BONÓW prezentowych, Organizator wysyła je do zwycięzców drogą mailową.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 8 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na czas określony przez Organizatora Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na profilach Agio Milano na portalach społecznościowych Facebook i/lub Instagram pod adresami wymienionymi w pkt. 1.1. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.

7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

9. Regulamin Konkursów dostępny jest na stronie agiomilano.com

10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.