Darmowa dostawa od 250 zł| Szybka dostawa 1-3 dni robocze| Odroczone płatności Paypo

Wyszukiwarka
Strona główna Regulamin promocji

Regulamin promocji

Organizatorem promocji jest AGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wielickiej 36C/91, 02-657 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331555, NIP 521 353 06 41, REGON 141900409 („Organizator”).

1. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.agiomilano.com i trwa do 27. 05. 2024 r.

2. Promocja dotyczy produktów w regularnych cenach detalicznych brutto ze sklepu internetowego www.agiomilano.com.

3. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji dokona w sklepie internetowym https://www.agiomilano.com transakcji w postaci jednorazowego zakupu stwierdzonego jednym paragonem objętego promocją produktu.

4. Na produkt, o którym mowa w pkt. 2 został naliczony rabat od regularnej ceny detalicznej brutto. Rabat zostanie naliczony po wpisaniu w polu „kod rabatowy” kodu: mama20. W przypadku zakupu w ramach tej samej transakcji więcej niż jeden produkt, o którym mowa w pkt. 2 klient jest uprawniony do zakupu z rabatem każdego z tych produktów.

5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

6. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego regulaminu.

7. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

9. Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów zakupionych w ramach Promocji w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

10. Klient w terminie 14 dni od otrzymania towaru jest uprawniony do żądania wymiany nieużywanego produktu zakupionego w ramach Promocji na inny produkt tego samego rodzaju objęty Promocją w zakresie dostępności towarów w ofercie promocyjnej.

11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://www.agiomilano.com

12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17. 05. 2024