Wyszukiwarka
Strona główna Regulamin Kart podarunkowych drukowanych

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH DRUKOWANYCH AGIOMILANO.COM

 • 1. Definicje
 1. AGIOMILANO – spółka pod firmą “Agio Sp. z o.o.” z siedzibą przy ul. Wielickiej 36C/91, 02-657 w Warszawie,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000331555, REGON 141900409, NIP 5213530641;
 2. Sklep online – sklep internetowy AGIOMILANO znajdujący się na domenie agiomilano.com;
 3. Kupujący – osoba kupująca kartę podarunkową;
 4. Użytkownik – Kupujący lub inna osoba wykorzystująca kartę zakupową do zapłaty za Produkty w Sklepie online;
 5. Karta podarunkowa drukowana – indywidualnie nadawany unikatowy kod zakupowy w formie drukowanego vouchera zakupowego wydawanego w formie papierowej (odbiór osobisty lub wysyłka zgodnie z dostępnymi metodami dostaw przez AGIOMILANO na adres Kupującego);
 6. Produkt – przedmiot dostępny w sprzedaży w Sklepie online.
 • 2. Zasady korzystania
 1. Karta podarunkowa drukowana jest papierową formą bonu towarowego wydanego na okaziciela, którego wartość jest równa wartości nominalnej Karty podarunkowej drukowanej.
 2. Każda Karta podarunkowa drukowana posiada indywidualne oznaczenie – datę ważności, wartość i logo.
 3. Karta podarunkowa drukowana dostępna jest w PLN w następujących nominałach: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500
 4. Kartę podarunkową drukowaną można kupić wyłącznie w Sklepie online.
 5. Karta podarunkowa drukowana w postaci papierowej jest wysyłana do Kupującego na podany przez Kupującego adres w ciągu 3 dni roboczych po złożeniu i opłaceniu zamówienia na Kartę podarunkową drukowaną.
 6. Kartę podarunkową drukowaną Użytkownik może wymienić na dowolny Produkt w Sklepie online.
 7. By skorzystać z Karty podarunkowej drukowanej w Sklepie online, Użytkownik w trakcie zakupów online zobowiązany jest po przejściu do płatności do wpisania w okienku „wprowadź kod promocyjny” unikatowego kodu zakupowego uzyskanego przy zakupie Karty podarunkowej drukowanej.
 8. Kartę podarunkową drukowaną należy wykorzystać jednorazowo. Nie ma możliwości przeniesienia pozostałej kwoty na kolejne zakupy.
  • W przypadku, gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty podarunkowej drukowanej będzie wyższa niż wartość kwoty na Karcie podarunkowej drukowanej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić inną formą płatności dostępną w Sklepie online.
  • W przypadku, gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty podarunkowej drukowanej będzie niższa, niż łączna należność za nabyte Produkty, AGIOMILANO nie jest zobowiązane do wypłaty pozostałej wartości środków.
 9. Produkty zakupione przy użyciu Karty podarunkowej drukowanej można zwrócić lub reklamować na zasadach ogólnych AGIOMILANO. Suma opłacona Kartą podarunkową drukowaną zwracana jest ponownie wyłącznie na Kartę podarunkową drukowaną, pozostała kwota zwracana jest zgodnie ze sposobem płatności.
 10. Termin ważności Karty podarunkowej drukowanej podany jest na karcie i wynosi 3 miesiące od momentu zakupu i nie może zostać przedłużony. AGIOMILANO nie ma obowiązku zwrotu Kupującemu ceny nabycia Karty podarunkowej drukowanej po utracie jej ważności.
 11. Karta podarunkowa drukowana nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości, ani w części.
 12. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu Karty podarunkowej drukowanej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania pod warunkiem, że Karta podarunkowa drukowana  jest aktywna, a środki zakumulowane na karcie nie zostały wydane ani w całości, ani w części przed upływem ww. 14-dniowego terminu. Aby odstąpić od umowy zakupu Karty podarunkowej drukowanej Kupujący powinien przesłać na adres sklep@agioltd.com  oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu Karty podarunkowej drukowanej zawierające dane, które pozwolą na zidentyfikowanie transakcji. AGIOMILANO dokona zwrotu płatności niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Karty podarunkowej drukowanej.
 13. Nie ma automatycznej możliwości skorzystania z kilku Kart podarunkowych drukowanych w trakcie jednych zakupów. Aby wykorzystać kilka Kart podarunkowych drukowanych podczas jednych zakupów Użytkownik powinien uprzednio wysłać wiadomość na adres: sklep@agioltd.com
 14. Karty podarunkowej drukowanej nie można nabyć z wykorzystaniem kodu rabatowego Klienta ani przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej online lub Karty podarunkowej drukowanej.
 15. AGIOMILANO nie ponosi odpowiedzialności za utratę unikatowego kodu zakupowego. W przypadku zagubienia lub utraty Karty podarunkowej drukowanej Kupujący (nie Użytkownik) proszony jest o wysłanie wiadomości na adres: sklep@agioltd.com
 16. Zakup i korzystanie z Karty podarunkowej drukowanej podlega prawu polskiemu, na co wyraża zgodę Kupujący w momencie zakupu Karty podarunkowej drukowanej, a Użytkownik w momencie wejścia w posiadanie Karty podarunkowej drukowanej.
 17. AGIOMILANO ma prawo odmówić realizacji Karty podarunkowej drukowanej w następujących przypadkach:
 • upływ terminu ważności Karty podarunkowej drukowanej;
 • brak środków na Karcie podarunkowej drukowanej;
 • Karta podarunkowa drukowana jest nieaktywna;
 • brak technicznej możliwości realizacji Karty podarunkowej drukowanej z przyczyn nieleżących po stronie AGIOMILANO.
 • 3. Postanowienia ogólne
 1. Dokonanie zakupu Karty podarunkowej drukowanej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Kart Podarunkowych drukowanej oraz Regulaminu Sklepu online.
 2. Administratorem danych osobowych jest Agio Sp. z o. o., która przetwarza je zgodnie z przyjętą polityką prywatności dostępną na agiomilano.com
 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
 4. Treść Regulaminu jest udostępniona w sklepie online pod adresem agiomilano.com
 5. AGIOMILANO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z powodu zmian przepisów, zmian technicznych aspektów wydawania i obsługi Karty podarunkowej drukowanej lub w celu zapobiegania nadużyciom. Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez AGIOMILANO i po udostępnieniu zmienionego Regulaminu w sklepie online pod adresem agiomilano.com
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2024 roku.